I. Thiết lập hệ thống 

1. Đăng nhập hệ thống

Bước 1: Vào đường link:  http://tennhakhoa.dentosys.vn/web/login
(Mỗi phòng khám sẽ được Dentosys cấp một tài khoản và mật khẩu để đăng nhập)

Bước 2: Nhập Email và Password sau đó ấn LOG IN


   Hình 1: Đăng nhập

2. Thay đổi màu nền giao diện

Bước 1: chọn vào biểu tượng  phía trên, bên phải màn hình 

Sau khi chọn, màn hình sẽ hiển thị

Hình 2: Thay đổi màu giao diện

[1: Màu cho thanh Menu bên trái màn hình; 2: Màu cho thanh trên cùng màn hình; 3: Màu nền cho logo]

Bước 2: Chọn màu muốn thay đổi

3. Sửa, tạo mới phòng khám

+ Nếu là phòng khám đơn

Khi đăng nhập vào hệ thống, tên và thông tin của phòng khám đã được lưu, để sửa thông tin, thao tác các bước như sau:

Bước 1: Click chuột theo thứ tự  Thiết lập > Người dùng & Công ty > Công ty > Chọn vào tên phòng khám 

Hình 3: Sửa thông tin phòng khám

Bước 2: Chọn Sửa


Hình 4: Sửa thông tin phòng khám

Sau khi sửa xong, chọn  để lưu các thông tin vừa điền

+ Nếu là chuỗi phòng khám

Sau khi sửa thông tin của phòng khám như trên, thực hiện tạo một phòng khám mới bằng cách:

Bước 1: Click chuột theo thứ tự Thiết lập > Người dùng & Công ty > Công ty > Tạo

Hình 5: Tạo phòng khám mới

Bước 2: Điền thông tin của phòng khám  

Hình 6: Thông tin phòng khám 

Sau khi điền xong, chọn    để lưu các thông tin vừa điền

4. Sửa, đổi mật khẩu, tạo mới tài khoản người dùng

+ sửa tài khoản người dùng

Bước 1: Click chuột theo thứ tự Thiết lập > Người dùng & Công ty > Người dùng > Chọn vào người dùng muốn sửa

Hình 7: Sửa tài khoản người dùng

Bước 2: Chọn Sửa


Hình 8: Sửa thông tin người dùng

Sau khi sửa xong, chọn    để lưu các thông tin vừa điền

+ Thay đổi mật khẩu người dùng

Bước 1: Click chuột theo thứ tự  Thiết lập > Người dùng & Công ty > Người dùng > Tài khoản muốn thay đổi mật khẩu 


Hình 8: thay đổi mật khẩu người dùng

Bước 2: Chọn vào tài khoản muốn thay đổi mật khẩu > Hành động > Thay đổi mật khẩuHình 9: Thay đổi mật khẩu người dùng

Bước 3: Nhập mật khẩu mới vào > THAY ĐỔI MẬT KHẨU 


Hình 10: Thay đổi mật khẩu người dùng

+ Tạo tài khoản người dùng

Bước 1: Click chuột theo thứ tự  Thiết lập > Người dùng & Công ty > Người dùng > Tạo

 
Hình 4: Tạo tài khoản người dùng

Bước 2: Điền thông tin tài khoản người dùng


Hình 5: Thông tin người dùng

Bước 3: Cấp quyền cho tài khoản người dùng


Hình 6: cấp quyền cho người dùng